Количка

Вашата количка е празна

Продължи да пазаруваш

Условия за ползване

Общи условия

за ползване на www.thenold.com и за предоставяните услуги от NOLD

 

 

  1. Какво e NOLD

NOLD е онлайн платформа за продажба на лични артикули - мода, обувки, аксесоари и други, осъществявана директно от продавача. NOLD не притежава артикулите, а единствено помага на продавачите да заснемат, качат на платформата и управляват продажбата на артикули, с които желаят да се разделят, а на купувачите осигурява възможност да намерят, да закупят и да получат артикулите, които желаят да имат, като им гарантира тяхната наличност.

Онлайн платформата се използва от потребителите съобразно условията, посочени тук. Чрез зареждането на интернет – страницата от потребител, потребителят се съгласява с тези Общи условия и с всички последващи промени в тях, като се задължава да спазва същите.

Чрез NOLD, продавачите могат да продават единствено и само оригинални артикули, които не нарушават права върху интелектуална собственост. Артикулите трябва да са изпрани или да са преминали процес на химическо чистене.

 

  1. Термини, които използваме в тези Общи условия

В тези Общи условия, за улеснение използваме следните термини с посоченото в този раздел значение:

2.1. NOLD - това е собственикът на интернет-платформите NOLD и NOLDKids, търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство с фирма „НОЛД” ЕООД, ЕИК 205435275, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро” № 5, ет. 4, ап. 17.

2.2. Платформа или сайт означава интернет-страницата www.thenold.com.

2.3. Продавач е физическо лице, навършило 18 години, което с помощта на платформата продава собствени артикули, които притежава за лично ползване и разполага с банкова сметка.

2.4. Купувач е физическо лице, което купува артикули с помощта на платформата, навършило е 18 години и разполага с банкова сметка.

2.5. Гост – е физическо лице, което е заредило интернет-страницата www.thenold.com без да е влязло в потребителския си профил или без да притежава такъв.

2.6. Регистриран потребител е физическо лице използващо платформата след регистрация и влизане в профила си.

2.7. Артикул – това са окончателно одобрените от NOLD вещи - мода, обувки, аксесоари и др., които продавачите притежават за лично ползване и които желаят да продадат.

2.8. Предварително одобрение – представлява одобрение от NOLD на снимки на артикулите, които Продавачът желае да изпрати.

2.9. Окончателно одобрение – представлява одобрение от NOLD след оглед на артикулите, за тяхното съответствие с изискванията, посочени в раздел 7, т. 2 от настоящите Общи условия.

 

  1. Услуга, предоставяна от NOLD

3.1. Услуга, предоставяна от NOLD. NOLD извършва информационна услуга по представяне на артикулите на продавачите в платформата, съпроводени със снимки, цена, и друга съществена информация от офертата на продавача, обезпечаване на плащането, което се извършва от купувача на продавача и организирането на доставката на артикула до купувача.

3.2. Отговорност на NOLD. NOLD носи отговорност пред потребителите на платформата за качеството на предоставяната услуга, посочена в предходната разпоредба и за спазването на техните права като потребители на тази услуга.

3.3 NOLD не е страна по покупко-продажбата и не носи договорна или деликтна отговорност по претенции, породени от осъществените чрез платформата покупко-продажби.

 

  1. Интелектуална собственост

4.1. Цялото съдържание на сайта е предмет на авторски права, принадлежащи на NOLD. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно от NOLD по негова преценка. Използването, копирането и разпространението на каквато и да е част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на NOLD, е забранено.

4.2. С приемането на тези Общи условия, продавачите дават съгласието си NOLD да използва фотографиите на техните артикули в целия свят за целите на продажбата на артикулите.

4.3. С приемането на тези Общи условия, продавачите дават съгласието си фотографии с техни изображения да бъдат използвани от NOLD за целите на продажбата на артикулите в социални мрежи и сайтове на NOLD в България и в целия свят.

4.4 NOLD се стреми да предлага в платформата си единствено оригинални артикули, които не нарушават права върху интелектуална собственост. Условие за допускане на артикул за продажба в платформата е той да е оригинален. Отговорността за нарушаване на интелектуалната собственост чрез предлагане на неоригинални артикули е изцяло на продавача.

 

  1. Лични данни

NOLD обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за личните данни, които NOLD обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си, може да намерите в Политика за поверителност и бисквитки.

 

  1. Категории потребители

Потребители на платформата могат да бъдат регистрирани потребители и гости (нерегистрирани потребители).

  1. Услуга, предоставяна на продавачите

7.1. Обхват на услугата към продавача. NOLD помага срещу възнаграждение на продавачите да заснемат, качат на платформата и управляват продажбата на свои собствени артикули, притежавани за лично ползване.

7.2. Изисквания към артикулите:

 а. Артикулите следва да са в много добро състояние, след химическо чистене или пране, без мирис, петна, избеляване, скъсвания и  без  липсващи  копчета,  парчета,  без  висящи  конци  и  нишки.

б. Артикулите следва да са собственост на продавача, която е за лично ползване и не са придобити от продавача с цел препродажба.

в. Артикулите следва да са оригинални и да не нарушават права върху интелектуална собственост.

г. В случай, че артикулът не е предоставен със сертификат за автентичност, NOLD може да извърши проверка за такава при изискване и допълнително заплащане в рамер на 20 лв. от купувача. В случай, че купувачът не закупи артикула, сумата за потвърждение на автентичността не се възстановява.   

д. Артикулите подлежат на предварително одобрение от NOLD. Окончателното одобрение на артикулите се извършва при тяхното доставяне в офиса на NOLD.

7.3. Продавач може да е всяко физическо лице, което желае да продаде артикули, негова собственост или такива, които има право да продава, предназначени за лично ползване, които не са придобити с цел препродажба. Продавач може да е регистриран потребител, гост и всяко трето лице.

7.4. Продавачът, който желае да продава чрез платформата на NOLD, изпраща на NOLD снимки на артикулите, които желае да продаде с Viber, на телефон: +‎359 88 286 5836.

7.5. Заявка. При изпращането на снимките с артикули, продавачът попълва и кратка форма - заявка, която съдържа следните елементи:

а. Лични данни: име, фамилия, Instagram профил, електронен адрес, телефон, банкова сметка, адрес, от който куриер да вземе артикулите.

б. Възможност за избор:

- Анонимен и публичен гардероб. Анонимният гардероб означава избор на продавача името му и всеки друг идентифициращ го признак, да останат конфиденциални. NOLD  се задължава да пази конфиденциалността на продавача. Самоличността на продавача може да бъде разкрита единствено на купувач на артикул, собственост на продавача. При публичния гардероб, самоличността на продавача е явна.

- Избор между възможността неодобрените или непродадените до 6 месеца артикули да бъдат предадени за рециклиране или дарение (първа опция) или да бъдат върнати на продавача (втора опция)

в. Декларации:

- декларация за съгласие и приемане на Общите условия;

- декларация, че артикулите, които продавачът предоставя за продажба чрез NOLD са негова собственост/или има право да ги продава и не са закупени с цел препродажба, както и, че са автентични и не нарушават интелектуална собственост;

- декларация, че продавачът е наясно и е съгласен с правото на NOLD да не одобри артикули за продажба;

- декларация, че продавачът е наясно и е съгласен, че един артикул е успешно продаден, ако не бъде върнат в 14-дневен срок след продажбата;

- декларация, че продавачът е наясно и е съгласен, че NOLD изплаща сумата за успешно продадени артикули (такива, които не са върнати в 14-дневен срок) наведнъж в края на всеки месец;

- декларация, че продавачът е наясно и е съгласен, че NOLD предплаща куриерските услуги по връщане на артикулите на продавача и ги приспада от крайната сума, която трябва да бъде изплатена на последния;

- декларация, че продавачът е наясно и е съгласен, ако избере опция за "публичен" гардероб, да споделя линка към колекцията ми в NOLD в своите социални мрежи;

- декларация, съгласно която на продавача е ясно, че ако избере да изтегли артикулите си, по рано от 30 дни, от NOLD след като те са описани, снимани и качени, NOLD запазва правото да приспадне 8 лв. от продажната цена за всеки платен артикул;

- декларация, че продавачът е наясно и е съгласен, че NOLD запазва правото да избира дата на публикуване на артикулите му;

- декларация – съгласие NOLD да използва фотографиите на артикулите  и такива с изображения на продавача в целия свят за целите на тяхната продажба;

- декларация – съгласие за обработване на лични данни;

7.6. Договорът между продавача и NOLD се счита за сключен при съгласие и попълване на всички полета на заявката и изпращането на същата на NOLD. Копие от заявката се изпраща на електронния адрес на продавача.

7.7. NOLD се задължава да отговори в срок от 14 дни. При положение, че артикулите са предварително одобрени. Продавачът изпраща за своя сметка/респ. донася Артикулите на адрес: гр. София, ул. Дунав 44, НОЛД ЕООД, тел. +359 882865836.

7.8. След като NOLD получи артикулите, извършва оглед за тяхното съответствие с изискванията на т. 2 от настоящия раздел и ако одобри окончателно същите, снима и качва дрехите в профила на продавача, който е организиран като колекция на регистрирания потребител в платформата. NOLD изпраща  на продавача готов за споделяне линк, който води към тази лична колекция.

7.9. NOLD си запазва правото да избере датата на публикация на колекцията.

7.10. Цената на продаваните артикули се определя от продавача. NOLD може да подпомага продавача в определяне на цената по желание на последния. NOLD има право да откаже предлагането на артикул, ако счете, че предложената цена от страна на продавача не отговаря на политиката на платформата.

7.11. Продавачът има правото да избере името му да не бъде публикувано в платформата. В този случай NOLD запазва конфиденциално името, като същото може да бъде разкрито единствено и само на купувач на артикул, собственост на продавача.

7.12. Продавачът има право да изтегли артикулите си, по рано от 30 (тридесет) дни, от NOLD след като те са описани, снимани и качени. NOLD си запазва правото да приспадне 8 лв. от продажната цена за всеки платен артикул.

7.13. Продажбата се счита за приключила, ако в 14-дневен срок след плащането на артикула от страна на купувач и същият не се е възползвал от правото си да върне закупения артикул.

7.14. Услугата на NOLD спрямо продавача е възмездна. Продавачът дължи възнаграждение, определено като процент от цената, на която е осъществена продажбата на артикула, посочен в таблицата по-долу. Възнаграждението е платимо в края на месеца, в който е приключила продажбата (това е датата, на която изтича 14-дневния срок, в който продавачът има право да върне артикула, но не се е възползвал от това свое право). При плащането на сумата, NOLD удържа дължимото възнаграждение за осъществена услуга. От 1ви септември, дружеството е регистрирано по ДДС и съответно при изчисляването на комисионната си, начислява ДДС на сумата, която се удържа от платежното към продавача.

 

 

Цена, на която е осъществена продажбата на артикула

Възнаграждение -процент от цената, на която е реализирана продажбата на артикула без ДДС

<19.99 лв.

60%

20 - 39.99 лв.

50%

40 - 79.99 лв.

45%

80 - 119.99 лв.

35%

120 - 149.99 лв.

25%

над 150 лв.

20%

 

7.15. Артикулите, които не бъдат продадени до един месец, могат да бъдат върнати към продавача или намалени, в зависимост от желанието му, а след шест месеца от датата на тяхното предлагане – дадени за рециклиране или дарение. Това се договаря преди продавача да изпрати артикулите си на NOLD в заявката за продажба. NOLD предплаща куриерските услуги по връщане на артикулите и ги приспада от крайната сума, която изплаща на продавача. При положение, че продавачът няма реализирана продажба, от която NOLD да приспадне дължимата сума, NOLD изпраща с куриер на Спиди непродадените артикули за сметка на продавача.

7.16. NOLD не се задължава да изпраща заедно с върнатите артикули пликове или закачалки, с които артикулите са оставени.  

 

  1. Услуга, предоставяна на купувача

8.1. NOLD предоставя на купувача услугата по закупуване на желаната от него стока и доставяне на стоката до адрес, който купувачът е посочил.

8.2. Всеки продукт в NOLD може да бъде закупен, стига да е наличен. Артикулите са подредени в колекции, които съдържат фотография на артикула, цена, размер, материя, съгласно предоставената от продавача информация.

8.3. Купувачът избира артикул, чрез отбелязването на избор „Добави в количка”. Прибавянето на продукта в количката не гарантира, че продуктът е запазен за купувача. Единствено завършване на поръчката гарантира, че продуктът ще бъде изпратен към купувача.

8.4. Купувачът има възможност да добавя и други артикули, като отбелязва избор за всеки един от тях „Добави в количка”.

8.5. След като купувачът е завършил своето пазаруване, той отбелязва избор „Купете сега”.

8.6. При отбелязване на избор „Купете сега”, се отваря формуляр, в който купувачът следва да посочи следните свои данни – име, фамилия, електронен адрес на доставката, номер и идентификационни данни на банкова карта.

8.7. При поръчка купувачът заплаща стойността на стоката чрез системата на shopify, в разплащателния прозорец, който се отваря в края на поръчката. Разплащания могат да се осъществяват от картодържатели на Visa, Mastercard и American Express, както и чрез наложен платеж.

NOLD запазва правото си да откаже да изпълнява поръчки, на нелоялни клиенти, който са поръчали повече от 3 пъти, но не са взели от Speedy своите поръчки.

Право на отказ от поръчка, при невзети или потърсени от куриера повече от 3 поръчки с наложен платеж от един и същи клиент, без същия да уведоми своевременно за това, NOLD си запазва правото да не изпраща следваща поръчка към същият клиетнт. Такава може да бъде поръчана единствено при плащанне с карта (в такъв случай правото за връщане се запазва според правилата на сайта).

8.8. В срок от два работни дни поръчката се обработва и подготвя за изплащане от NOLD и се изпраща към куриерската компания Speedy („Спиди” АД). Купувачът получава известие, когато поръчката е потвърдена, когато е изпратена, когато е обновена и когато е получена. Поръчката може да се следи чрез проследяване на кода на товарителницата, която е налична както в профила му в NOLD, така и в мейла, който обявява, че поръчката е успешно изпратена.

8.9. Цената на доставката се заплаща отделно от купувача, при получаване на стоката. Цената се изчислява от куриерска компания Speedy, с която NOLD е сключил договор при преференциални условия

8.10. Право на връщане. Купувачът има право да върне артикула в 14-дневен срок от получаването му от куриерската фирма, при следните условия:

 а/ пуснал е заявка за връщане на:

https://www.noldofficial.com/a/returns

б/артикулите трябва да са в същия вид и състояние, в което са получени;

в/ етикетът трябва да не е махнат или махан;

г/ артикулите трябва да са опаковани;

д/ стари етикети на товарителници трябва да са скрити;

е/ поръчката трябва да бъде върната чрез куриерска компания Speedy на адреса на NOLD;

8.11. IBAN и титуляр: изисква се единствено при положение, че артикулът е закупен с наложен платеж, като в този случай купувачът следва да посочи тези данни, за да може да му бъде възстановена платената цена.

 8.12. Купувачът трябва да занесе желания за връщане артикул до офис на Спийди и да го изпрати за сметка на NOLD на следния адрес: гр. София ул. „Дунав” № 44, „НОЛД” ЕООД, тел. +359 882865836.

8.13. В 14-дневен срок от получаване на артикула, като са спазени и всички условия за връщане, NOLD възстановява платената сума на купувача, като удържа сума в размер на 5.50 лева, представляваща стойността на разноските за връщане.

8.14. Стойността, на която е закупен артикул, не се връща, при положение, че не са спазени изискванията, посочени в т 10. В този случай NOLD остава на разположение на купувача, който следва да се свърже с NOLD за да даде инструкции какво да се предприеме със собствеността му.

 

  1. Приложимо право

9.1. Към настоящите Общи условия се прилага правото на Република България, с изключение на стълкновителните му норми. Прилагането на правото на Република България не ограничава правата на потребителите, които те имат съгласно императивните норми на потребителското право на държавата на пребиваване на потребителя, ако то е различно от посочената.

9.2. Споровете между потребителите и NOLD се решават извънсъдебно, а ако това се окаже невъзможно - пред компетентния съд в Република България. Споровете между потребителите и NOLD могат да бъдат отнесени за извънсъдебно решаване пред съответния национален потребителски орган. За Република България това е Комисията за защита на потребителите, гр. София, 1000, пл. „Славейков“ № 4A, уебстраница: kzp.bg, а за държави-членки на ЕС, ЕИП и Обединеното кралство – пред съответните национални потребителски органи - https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/national-consumer-bodies_en).

9.3. Спорът може да бъде отнесен за решаване и пред Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr, ако потребителят се намира на територията на държава-членка на Европейския съюз, Норвегия, Исландия или Обединеното кралство.

9.4. NOLD си запазва правото да променя и изменя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила от датата на публикуването ѝ на www.noldofficial.com.

9.5. Настоящите Общи условия са приети на 28.04.2021

9.6. Ако желаете профила ви да бъде заличен от платформата на theNOLD.com можете да ни пишете на hello@thenold.com