Количка

Вашата количка е празна

Продължи да пазаруваш

Политика за поверителност и бисквитки

 Политика за обработване на лични данни

В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „Регламент 2016/679“), „НОЛД” ЕООД Ви информира за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни, целите, за които обработваме същите, мерките, които предприемаме за тяхната защита, Вашите права и начина за тяхното осъществяване.

 

  1. Информация за администратора на лични данни

„НОЛД” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205435275, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро” № 5, ет. 4, ап. 17, тел: +359 897 976979; e-mail: hello@thenold.com

 

  1. II. Основания за обработване на личните Ви данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания, предвидени като правомерни съгласно чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните:

а/ за изпълнение на договор или в процеса на преддоговорни отношения;

б/ при предвидено задължение по закон;

в/ при изрично съгласие от Ваша страна;

 

Предоставяме Ви следната по-подробна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от посоченото по-горе основание, на което ги обработваме:

 

а/ За изпълнение на договор или в процеса на преддоговорни отношения

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Целите на тази обработка са следните:

- установяване на Вашата самоличност;

- управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

- администриране на плащането на сумите от купувача към продавача;

- получаване от продавача и изпращане на купувача на закупените помежду им артикули;

- запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.;

- изготвяне на профил на регистриран потребител;

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

- лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

- данни за идентификация - трите имена;

- данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

- електронна поща, писма, информация за заявките Ви;

- информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с извършваните плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни): пощенски оператори и куриерски фирми;

 

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока или действието на договора и задълженията по него, разваляне или друго основание.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

 

б/ при предвидено задължение по закон

Възможно е в закона или в друг нормативен акт да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 - задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

- удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например: по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), при задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

в/ след ваше съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

- имейл;

- телефон;

- адрес;

- имена;

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

Уебсайтът на дружеството  използва бисквитки съобразно посоченото в Политиката за бисквитките. Тяхното използване се осъществява след дадено от Вас съгласие за това.

 

III. Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статистически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Разширена информация за допълнителните cookies прилагани от платформата, на която е базиран NOLD, можете да намерите тук: Shopify  Cookies

Със даване на съгласието си при влизане на сайта на NOLD потребителя се съгласява тези данни да бъдат събирани и обработвани от Shopify Inc. в полза на NOLD, съобразени с Европейските регулации. 

 VI. Права на потребителите

Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно правото на Европейския съюз и българското законодателство.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • право на достъп;
  • право на коригиране на неточни или непълни данни;
  • право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
  • право на ограничение на обработването;
  • право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
  • право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679;
  • право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Дружеството (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на посочените по-горе адреси на „НОЛД” ЕООД.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

 

Бисквитки на сайта

За да работи този сайт с пълната си функционалност, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или друг вид устройство, чрез което посещавате уебсайта. Те позволяват на уебсайта да запамети вашите действия и предпочитания (като потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сайтът на NOLD e базиран на платформата Shopify Inc. Разширена информация за допълнителните бисквитки, прилагани от платформата, на която е базиран NOLD, можете да намерите тук: Shopify  Cookies

С даване на съгласието си при влизане на сайта на NOLD, Вие се съгласявате тези данни да бъдат събирани и обработвани от Shopify Inc. в полза на NOLD, съобразно  с правото на ЕС за защита на личните данни.

Какви бисквитки използваме и защо?

NOLD използва бисквитки с цел подобряване на работата на сайта и на услугите, които предоставяме. 

Някои от използваните от нас бисквитки са необходими, за да можете да разглеждате нашия уебсайт, да използвате неговите функции и да имате достъп до защитени зони. Използването на тези бисквитки е от съществено значение за работата на уебсайта. Например, използваме бисквитки за въвеждане от потребителя по време на сесията, за да следим въведеното от потребителя при попълване на формуляри, които обхващат няколко страници.

Също така използваме функционални бисквитки, за да запомним изборите, които сте направили, или информацията, която сте предоставили, като вашето потребителско име, език или регион, в който се намирате. Това ни позволява да приспособим изживяването Ви в нашия вашия уебсайт конкретно към вашите предпочитания. Например бисквитките за удостоверяване са функционални бисквитки, които се използват по време на сесията (или постоянни, ако сте съгласни с функцията „запомни ме“), за да позволят на потребителите да се удостоверят при следващи посещения или да получат достъп до упълномощено съдържание на страници . Функционалните бисквитки, които използваме, включват:

Бисквитки, ориентирани към потребителя, за откриване на злоупотреби с удостоверение за ограничено продължително време, като многократни неуспешни опити за влизане. Тези бисквитки са определени за конкретната задача за повишаване на сигурността на услугата.

Сесийните бисквитки на мултимедийното съдържание (флаш бисквитки) се използват по време на сесията за съхраняване на технически данни, необходими за възпроизвеждане на видео или аудио съдържание (например качество на изображението, скорост на мрежовата връзка и параметри на буфериране).

Бисквитките на сесията за балансиране на натоварването се използват по време на сесията, за да идентифицират един и същ сървър, за да може балансьорът на натоварването да пренасочи съответно потребителските заявки.

Постоянните бисквитки за персонализиране на потребителския интерфейс се използват за съхраняване на предпочитанията на потребителя по отношение на услугата в уеб страници.

Платформата, на която е създаден сайта, Shopify, е посветена на потребителския опит и ние използваме много инструменти, които ни помагат да подобрим нашия уебсайт и нашата търговска платформа. За тази цел използваме бисквитки за отчитане и анализ, за ​​да събираме информация за това как използвате уебсайта на нашите търговци и колко често. Тези бисквитки събират информация само за статистически цели и използват само псевдонимни идентификатори на бисквитки, които не ви идентифицират директно. 

Бисквитките за ефективност, които Shopify използва, включват:

Аналитични бисквитки на първо лице - Tези бисквитки, се използват за да се изчисли броя на уникалните посетители, да се подобрят уебсайтовете базирани на Shopify и да се открият  най-търсените думи в търсачките, които водят до дадена уеб страница. Тези бисквитки не се използват за насочване към Вас, а имат за цел да научат как се справят уебсайтовете на търговците и да направят съответни подобрения, за да по-качествено преживяване при сърфиране.

„Бисквитки“ на трети страни за анализ - Shopify използва Google Analytics и други доставчици на анализи на трети страни, изброени по-долу, за да измерят как потребителите взаимодействат със съдържанието на дадения уебсайт. Тези бисквитки „запомнят“ какво са направили потребителите на предишни страници и как са взаимодействали с уебсайта. За повече информация относно Google Analytics посетете информационната страница на Google. За инструкции как да се откажете от Google Analytics, вижте по-долу.

Рекламните бисквитки се използват, за да приспособят маркетинга към Вас и Вашите интереси и да Ви предоставят по-персонализирана услуга в бъдеще. Тези бисквитки помнят, че сте посетили даден уебсайт и Shopify или сайта, на който се намирате може да споделим тази информация с трети страни, като рекламодатели. Въпреки че тези бисквитки могат да проследяват посещенията на вашето устройство на уебсайта и други сайтове, те не могат да ви идентифицират лично. Без тези бисквитки рекламите, които виждате, може да са по-малко подходящи и интересни за вас. 

Бисквитките за социални мрежи и съдържание се поставят от много приставки за социални медии (например бутонът Facebook като „like“) и други инструменти, предназначени да предоставят или подобрят съдържанието на даден уебсайт (например услуги, които позволяват възпроизвеждането на видео файлове или които създават раздели за коментари). Моля, обърнете внимание, че някои от тези услуги на трети страни поставят бисквитки, които също се използват за неща като поведенческа реклама, анализ и / или пазарни проучвания.

 

Бисквитки на платформи за онлайн търговия (Merchant storefronts)

Когато търговците използват Shopify  за захранване на своите онлайн магазини, Shopify поставят следните бисквитки за посетителите на техните магазини:

Бисквитки, необходими за функционирането на магазина:

Име

Функция

_ab

Използва се във връзка с достъп до администратор. (Used in connection with access to admin.)

_secure_session_id

Използва се във връзка с навигацията на магазина. (Used in connection with navigation through a storefront.)

Cart

Използва се във връзка с пазарска количка. (Used in connection with shopping cart.)

cart_currency

Използва се във връзка с пазарска количка. (Used in connection with shopping cart.)

cart_sig

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

cart_ts

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

cart_ver

Използва се във връзка с пазарска количка. (Used in connection with shopping cart.)

checkout

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

checkout_token

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

cookietest

Използва се във връзка с навигацията на магазина. (Used in connection with navigation through a storefront.)

master_device_id

Използва се във връзка с влизането на търговеца. (Used in connection with merchant login.)

previous_checkout_token

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

dynamic_checkout_shown_on_cart

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

previous_step

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

remember_me

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

Secure_customer_sig

Използва се във връзка с влизането на потребителя.(Used in connection with customer login.)

storefront_digest

Използва се във връзка с влизането на потребителя.(Used in connection with customer login.)

_shopify_country

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

_shopify_m

Използва се за управление на настройките за поверителност на клиентите. (Used for managing customer privacy settings.)

_shopify_tm

Използва се за управление на настройките за поверителност на клиентите. (Used for managing customer privacy settings.)

_shopify_tw

Използва се за управление на настройките за поверителност на клиентите. (Used for managing customer privacy settings.)

_storefront_u

Използва се за улесняване на актуализирането на клиентският акаунт. (Used to facilitate updating customer account information.)

_tracking_consent

Проследяването на клиентските предпочитания. (Tracking preferences.)

tracked_start_checkout

Използва се във връзка със завършването на поръчка (Used in connection with checkout.)

keep_alive

Използва се във връзка с установяването на местонахождението на клиента. (Used in connection with buyer localization.)

 

Бисквитки за отчитане и анализ (Reporting and Analytics):

 

Име 

Функция

_landing_page

Проследяване на главните страници. (Track landing pages.)

_orig_referrer

Проследяване на главните страници. (Track landing pages.)

_s

Shopify аналитикс. (Shopify analytics.)

_shopify_d

Shopify аналитикс. (Shopify analytics.)

_shopify_fs

Shopify аналитикс. (Shopify analytics.)

_shopify_s

Shopify аналитикс. (Shopify analytics.)

_shopify_sa_p

Shopify аналитикс във връзка с маркетинг & пренасочвания. (Shopify analytics relating to marketing & referrals.)

_shopify_sa_t

Анализи на Shopify във връзка с маркетинг & пренасочвания. (Shopify analytics relating to marketing & referrals.).

_shopify_y

Анализи на Shopify. (Shopify analytics.)

_y

Анализи на Shopify. (Shopify analytics.)

 

Когато посетителите зареждат уебсайтовете на Shopify, те поставят следните бисквитки на Shopify:

Бисквитки, необходими за функционирането:

Име 

Функция

_Brochure_session

Използва се във връзка с разглеждане на сайта. (Used in connection with browsing through site.)

 


За отчитане и анализ (Reporting and Analytics):

Име 

Функция

_landing_page

Проследява основните страници. (Tracks landing pages.)

_orig_referrer

Проследява основните страници. (Tracks landing pages.)

_s

Анализи на Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_fs

Анализи на Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_s

Анализи на Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_sa_t

Анализи на Shopify във връзка с маркетинг & пренасочвания. (Shopify analytics relating to marketing & referrals.)

_shopify_uniq

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

_shopify_y

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

_y

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

ab_test_*

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

cart_sig

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

ki_r

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

ki_t

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

*_assignment

Анализи на Shopify.(Shopify analytics.)

 

Освен това използваме пиксели и тагове от следните трети страни, които от своя страна могат да поставят бисквитки:

Бисквитки, необходими за функционирането на сайтовете (Cookies Necessary for the Functioning of the Sites):

 

Third Party

Description

Privacy Policy

Cloudflare

Shopify използва Cloudflare Network като услуга за периферно изчисляване на пътища.(Shopify uses Cloudflare Network as a Service for edge routing.)

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

Бисквитки заа отчитане и анализ (Reporting and Analytics):

Third Party

Description

Privacy Policy

Alexa Metrics

Shopify използва Alexa Metrics, за да измери как потребителите взаимодействат с Shopify базирани уебсайтове (Use Alexa Metrics to help measure how users interact with Shopify's websites.)

https://www.alexa.com/help/privacy

Bizible

Shopify използва Bizible, за да помогне измери как потребителите взаимодействат с Shopify базирани уебсайтове. (Use Bizible to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Bugsnag

Shopify използва Bugsnag, за отстраняване проблеми Shopify базирани уебсайтове. (Use Bugsnag to help troubleshoot and fix issues with Shopify based websites.)

https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/

Chartbeat

Използва Chartbeat, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Chartbeat to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://chartbeat.com/privacy/

Crazy Egg

Използва Crazy Egg, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Crazy Egg to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.crazyegg.com/privacy

DC Analytics

Използва DC Analytics, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use DC Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://dcanalytics.dcmn.com/privacy-policy

Facebook Pixel

Използва Facebook Pixel, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Facebook Pixel to help measure how users interact with Shopify based websites.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Fullstory

Използва Fullstory, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Fullstory to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.fullstory.com/legal/privacy/

Google Analytics

Използва Google Analytics, за да ви помогне да измервате как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Google Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

Използва Google Tag Manager, за да управлявате доставчиците на анализи.(Use Google Tag Manager to help manage analytics vendors.)

https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Използва Hotjar, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Hotjar to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

KissInsights

Използва KissInsights, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use KissInsights to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://signin.kissmetrics.com/privacy/

LinkedIn Insight Tag

Използва LinkedIn Insight Tag, за да помогнете да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use LinkedIn Insight Tag to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

New Relic

Използва New Relic, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use New Relic to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Optimizely

Използва Optimize, за да ни помогнете да тестваме подобрения или промени в базирани на Shopify уебсайтове. (Use Optimizely to help us test improvements or changes to Shopify based websites.)

https://www.optimizely.com/privacy/

Pinterest Analytics

Използва Pinterest Analytics, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Pinterest Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://policy.pinterest.com/privacy-policy

Segment

Използва Segment, за да ви помогне да измервате как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Segment to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://segment.com/legal/privacy/

Snapchat

Използва Snapchat, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Snapchat to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://snap.com/privacy/privacy-policy

Speedcurve Lux

Използва Speedcurve Lux, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Speedcurve Lux to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://speedcurve.com/terms/

Taboola

Използва Taboola, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Taboola to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.taboola.com/policies/privacy-policy

Tealium

Използва Tealium, за да управлявате доставчиците на анализи. (Use Tealium to help manage analytics vendors.)

https://tealium.com/privacy/

TikTok

Използва TikTok, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове.Use TikTok to help measure how users interact with Shopify based websites.

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

Twitter

Използва Twitter, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Twitter to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://twitter.com/en/privacy

 

Рекламни бисквитки:

 

Third Party

Description

Privacy Policy

Microsoft Advertising

Използва Microsoft Advertising, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Microsoft Advertising to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement

Drift

Използва Drift, за да ни помогнете с разговорен маркетинг с клиенти, докато посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Drift to help us with conversational marketing to customers while they visit Shopify based websites.)

https://www.drift.com/privacy-policy/

Facebook Custom Audiences

Използва Facebook Custom Audiences, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Facebook Custom Audiences to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.facebook.com/policy.php

Google

Използва Google Ads, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Google Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Intercom

Използва Intercom, за да управлявате нашите взаимоотношения с клиенти, базирани на Shopify. (Use Intercom to manage our relationships with Shopify based customers.)

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

Marketo

Използва Marketo, за да управлявате взаимоотношения с клиенти, базирани на Shopify. (Use Marketo to manage relationships with Shopify based customers.)

https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Reddit

Използва Reddit Ads, за да доставяте насочени реклами на хора, които посещават Shopify. (Use Reddit Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify.)

https://www.reddit.com/help/privacypolicy

SourceKnowledge

Използва SourceKnowledge, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use SourceKnowledge to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

http://www.sourceknowledge.com/privacy

Outbrain

Използва Outbrain, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Outbrain to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Quora

Използва Quora, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Quora to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.quora.com/about/privacy

Yahoo Japan Ads

Използва Yahoo Japan Ads, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Yahoo Japan Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://about.yahoo.co.jp/common/terms/

 

Социални медии и съдържание (Social Media & Content):

 

Third Party

Description

Privacy Policy

Disqus

Използва Disqus, за да предоставите възможности за коментиране на публикации в уебсайтове, базирани на Shopify. (Use Disqus to provide commenting capabilities on posts on Shopify based websites.)

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Connect

Използва Facebook Connect, за да позволи на посетителите на уебсайта, базиран на Shopify, да взаимодействат и да споделят съдържание чрез социалната медийна платформа на Facebook. (Use Facebook Connect to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Facebook’s social media platform.)

https://www.facebook.com/policy.php

Gravatar

Използва Gravatar, за да позволите на посетителите на уебсайтове, базирани на Shopify, да създават аватари. (Use Gravatar to allow visitors to Shopify based websites to create avatars.)

https://en.gravatar.com/site/privacy

Twitter

Използва Twitter, за да позволи на посетителите на уебсайтове, базирани на Shopify, да взаимодействат и да споделят съдържание чрез социалната медийна платформа на Twitter. (Use Twitter to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Twitter’s social media platform.)

https://twitter.com/en/privacy

Wistia

Използва Wistia за показване на видео съдържание. (Use Wistia to display video content.)

https://wistia.com/privacy

 

БИСКВИТКИ от трети страни:

Освен това използваме пиксели и тагове от следните трети страни, които от своя страна могат да поставят бисквитки:

Отчитане и анализ:

 

Third Party

Description

Privacy Policy

Loggly

Използва Loggly, за да ни помогнете за отстраняване и отстраняване на проблеми с уебсайтове, базирани на Shopify. (Use Loggly to help us troubleshoot and fix issues with Shopify based websites.)

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/

Exact Target

Използва Loggly, за да ни помогнете за отстраняване и отстраняване на проблеми с уебсайтове, базирани на Shopify. (Use Exact Target (Salesforce) to measure how people interact with Shopify based website.)

https://www.salesforce.com/company/privacy/

Sleeknote

Използва Sleeknote, за да измерите как хората взаимодействат с уебсайтове, базирани на Shopify. (Use Sleeknote to measure how people interact with Shopify based websites.)

https://sleeknote.com/privacy-policy

Inspectlet

Използва Inspectlet, за да ви помогне да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Inspectlet to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.inspectlet.com/terms-of-service

Google Analytics

Използва Inspectlet, за да ви помогне да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Google Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Fullstory

Използва Fullstory, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Fullstory to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.fullstory.com/legal/privacy/

KissInsights

Използва KissInsights, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use KissInsights to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://signin.kissmetrics.com/privacy/

Optimizely

Използва Optimize, за да ни помогнете да тестваме подобрения или промени в базирани на Shopify уебсайтове. (Use Optimizely to help us test improvements or changes to Shopify based websites.)

https://www.optimizely.com/privacy/

Bugsnag

Използва Optimize, за да ни помогнете да тестваме подобрения или промени в базирани на Shopify уебсайтове. (Use Bugsnag to help us troubleshoot and fix issues with Shopify based websites.)

https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/

LinkedIn Insight Tag

Използва Optimize, за да ни помогнете да тестваме подобрения или промени в базирани на Shopify уебсайтове. (Use LinkedIn Insight Tag to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tapfiliate

Използва Tapfiliate, за да измерите как потребителите взаимодействат с базирани на Shopify уебсайтове. (Use Tapfiliate to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://tapfiliate.com/privacy/privacy-policy/

 

Рекламни:

Third Party

Description

Privacy Policy

Bing Ads

Използва Bing Ads, за да доставяте насочени реклами на хора, които посещават базирани на Shopify уебсайтове.(Use Bing Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement

Facebook Custom Audiences

Използва Facebook Custom Audiences, за да доставяте насочени реклами на лица, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Facebook Custom Audiences to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.facebook.com/policy.php

Google

Използва Google Ads, за да доставяте насочени реклами на хора, които посещават базирани на Shopify уебсайтове. (Use Google Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Intercom

Използва Интерком за управление на взаимоотношенията с клиентите на уебсайтовете на Shopify. (Use Intercom to manage relationships with Shopify websites' customers.)

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

 

Социални медии: 

Third Party

Description

Privacy Policy

Disqus

Използва Disqus, за да предоставите възможности за коментиране на публикации в уебсайтове, базирани на Shopify. (Use Disqus to provide commenting capabilities on posts on Shopify based websites.)

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Connect

Използва Facebook Connect, за да позволите на посетителите на базирани на Shopify уебсайтове да взаимодействат и да споделят съдържание чрез платформата за социални медии на Facebook. (Use Facebook Connect to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Facebook’s social media platform.)

https://www.facebook.com/policy.php

Gravatar

Използва Gravatar, за да позволите на посетителите на уебсайтове, базирани на Shopify, да създават аватари.(Use Gravatar to allow visitors to Shopify based websites to create avatars.)

https://en.gravatar.com/site/privacy

YouTube

Използва Youtube за показване на видео съдържание. (Use Youtube to display video content.)

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Wistia

Използва Wistia за показване на видео съдържание. (Use Wistia to display video content.)

https://wistia.com/privacy

AddThis

Използва AddThis, за да покажете възможностите за социално споделяне на уебсайта. (Use AddThis to display social share capabilities on the website.)

https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/

Twitter

Използва Twitter, за да позволите на посетителите на уебсайтове, базирани на Shopify, да взаимодействат и да споделят съдържание чрез социалната медийна платформа на Twitter. (Use Twitter to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Twitter’s social media platform.)

https://twitter.com/en/privacy

Kajabi

Използва Kajabi, за да обслужва учебния материал по Oberlo 101.Use Kajabi to serve Oberlo 101 course material.

https://kajabi.com/policies/privacy/

 

 Колко дълго бисквитките ще останат на моя компютър или мобилно устройство?
Продължителността на времето, през което бисквитката остава на вашия компютър или мобилно устройство, зависи от това дали е „постоянна“ или „сесийна“ бисквитка. Сесийните бисквитки продължават, докато спрете да сърфирате, а постоянните бисквитки продължават, докато те изтекат или бъдат изтрити. Повечето от бисквитките, които използваме, са постоянни и изтичат между 30 минути и две години от датата, на която са изтеглени на вашето устройство. Вижте раздела по-долу за това как да контролирате бисквитките за повече информация относно премахването им, преди да изтекат.

 

Как да контролираме бисквитките?
Можете да контролирате и управлявате бисквитки по различни начини. Моля, имайте предвид, че премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе негативно на вашето потребителско изживяване и части от нашия уебсайт може вече да не са напълно достъпни.
Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки, но можете да изберете дали да приемате бисквитки чрез контролите на браузъра си, често намиращи се в менюто „Инструменти“ или „Предпочитания“ на браузъра ви. За повече информация как да модифицирате настройките на браузъра си или как да блокирате, управлявате или филтрирате бисквитките можете да намерите в помощния файл на браузъра си или чрез такива сайтове като: www.allaboutcookies.org.

Ако желаете профила ви да бъде заличен от платформата на theNOLD.com можете да нин пишете на hello@thenold.com